سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ 17 محرم 1446 Tuesday, 23 July , 2024 ساعت ×
اعلام دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ١٣٩٨
10 فروردین 1398 - 0:02
شناسه : 1919
5

در اجرای بخشنامه شماره ٢۶۵١۵۶ مورخ ٢٨‏/١٢‏/٩٧ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ٢٧‏‏‏/١٢‏‏‏/٩٧ شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٨ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٨ علام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند.

به گزارش بازتاب خبر از سازمان تامین اجتماعی قم، در اجرای بخشنامه شماره ٢۶۵١۵۶ مورخ ٢٨‏/١٢‏/٩٧ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ٢٧‏‏‏/١٢‏‏‏/٩٧ شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٨ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٨ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

     ١‏‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٨ مبلغ ۵٠۵,۶٢٧ ریال اعلام می‌گردد.

     ٢‏‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٧، معادل ١٣درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧,٠۴٩ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩٨= (٨٧,٠۴٩+١٣‏‏‏/١×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٧)

٣‏‏‏- با توجه به اینکه طبق بند ٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,٩٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های ۵ و١‏‏‏‏‏‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

۴‏‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏‏/١٣٩٨، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٣٧٠,۴٢٣ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٨ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
۵‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه ۶٨۶ امورفنی بیمه شدگان به شماره ثبت ١٨‏/٩٨‏/١٠٠٠ مورخ ۵‏/١‏/٩٨ برابر ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠,۴٢٣ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧.٠۴٩ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩٨= (٨٧,٠۴٩+١٣‏‏‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩٧)

۶‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ١٣٩٨ معادل رقم روزانه‌ ۵٠۵,۶٢٧ ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠,۴٢٣ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد بعلاوه رقم ثابت ٨٧.٠۴٩ ریال مطابق روش مندرج در بند (۵) فوق الذکردر سال جاری افزایش می یابد.
توجه: درخصوص آندسته از مشاغلی که طبق بخشنامه ۶٨۴ امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار می باشد، ضریب مربوطه می بایست در حداقل دستمزد سال ١٣٩٨ اعمال گردد.

 

٧‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏‏/١٣٩٨ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٨خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال١٣٩٨ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٨می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩٨ ترمیم می‌گردد.
٨‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (٧) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ٢۶‏‏‏‏/٣‏‏‏‏/٨١ و اصلاحات بعدی آن در سال ٩٧ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ١‏‏‏/١‏‏‏/٩٨ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

     الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
٢‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

     ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …)
رانندگان اتوبوس درون شهری
١‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏‏/١) معادل ٧۵٨,٠٠٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ٢‏‏‏‏/١) معادل ۶٠٧.٠٠٠ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ١‏‏‏/١) معادل  ۵۵۶.٠٠٠‌ ریال تعیین می‌گردد.

    ٩‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یکهزار و چهار صد و پنجاه و پنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن در سال ٩٧ بشرح ذیل تعیین و از تاریخ ١‏‏‏/١‏‏‏/٩٨ مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

 

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):

ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
۵‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۶‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ٧‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره
ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
۴‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۶‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
٣‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۴‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

     با توجه به بخشنامه شماره ۴‏‏‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٣‏‏‏‏‏‏/١، ۴‏‏‏‏‏‏/١، ۵‏‏‏‏‏‏/١، ۶‏‏‏/١و٧‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد (به ترتیب۶۵٧,٠٠٠، ٧٠٨.٠٠٠، ٧۵٨.٠٠٠، ٨٠٩.٠٠٠ و ٨۶٠.٠٠٠) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

    ١٠‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٣,۵٣٩.٣٨٩ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.